Общи условия

за ползване на онлайн магазин www.tetacar.com


Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените по-долу условия.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни. ТЕТА-КАР 11 ООД си запазва правото да променя условията, цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват в сайта. Ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната информация на съответната страница.

ПРЕДМЕТ

Настоящите правила и условия (наричани за краткост „Общи/-те условия“) са пряко свързани с използването на този уебсайт и регламентират отношенията между доставчика на услуги „ТЕТА-КАР 11“ ООД и лицата, в ролята на потребители, ползващи онлайн-магазина, достъпен на уеб адрес: www.tetacar.com  (наричан на някои места по-долу „Сайт/а“ или „Онлайн магазин“).

СТРАНИ

 

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЕТА-КАР 11 ООД, гр. Димитровград, ул. ……………. № ………………., ЕИК …………………, представлявано от ……………………, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК/ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, на електронния магазин „www.tetacar.com”, наричан по-долу „САЙТ/МАГАЗИН”.

 

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Тета-Кар 11 ООД

Седалище и адрес на управление: Димитровград

Адрес за упражняване на дейността: ………………………..

Данни за кореспонденция: гр…………………., Email: ………………… , тел: +359 ………………….

Вписване в публични регистри: ЕИК ………………….

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИЗПОЛЗВАНЕ

 

Сайтът e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.tetacar.com чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от сайта стоки, включително следното:

 

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от магазина;

Да  извършват  плащания  във  връзка  със  сключените  договори  магазина съгласно поддържаните начини за разплащане.

Да  получават  информация  за  нови  стоки  предлагани  от  сайта;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

За да извършва покупки от магазина потребителя следва да въведе избрани от него име, парола, адрес на доставка и телефонен номер.

С попълване на данните си и натискане на бутоните "Съгласен съм с Общите услови" и "Регистрация", потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 

Извършване на регистрация в сайта и предоставяне на необходимите данни, ако потребителя няма регистрация до този момент в сайта;

Влизане в системата за извършване на поръчки на сайта чрез идентифициране с име/имейл адрес и парола;

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка;

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Избор на способ и момент за плащане на цената.

Потвърждение на поръчката;

Tetacar.com има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване.

 

 

ЦЕНИ

 

Всички цени на продукти, публикувани на сайта, са в лева с ДДС. В цената не е включена доставка, която се заплаща отделно от цената на стоката.

Доставчикът има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на потвърждение на поръчката.

При промоции, разпродажби и други видове намаление на цените, съответните се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, доставчика има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя.

В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, доставчика се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Tetacar.com има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.

 

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

След получаване на заявката доставчикът се свързва с потребителя посредством e-mail / телефонно обаждане/ за потвърждение на поръчката и доставя стоката на посочения от потребителя адрес.

Срокът за доставяне на направените поръчки през онлайн магазин tetacar.com е съобразно посочените условия в раздел Доставки, но не повече от 30 дни считано от датата на поръчка.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Връщане на закупена стока от сайта е невъзможно в следните случаи:

 • Стока, която е изработена съобразно изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка;
 • Опаковката и етикетите са нарушени;
 • Стоката не е използвана;
 • Липса на касова бележка или фактура;
 • Стоката е повредена;

Пощенските разходи за връщането на закупената стока обратно на търговеца са за сметка на клиента.

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора не се възстановяват разходите за доставка по получаване и връщане на стоката.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

С цел закупуването на продукти от онлайн-магазина потребителя подава лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Сайта използва личната информация, с цел да подобри услугите, които предлага на потребителите. Изпратената от клиента информация се използва единствено с цел обработка и изпълнение на клиентската заявка за продукти. .

Изпратената от потребителите информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, доставчика ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от потребителя в момента на регистрацията.

Във всеки момент, доставчикът има право да изисква от потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на потребителя с доставчика се прекратяват в следните случаи:

 

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на потребителя в сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

 

ДРУГИ

Доставчикът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола търговеца.

Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до онлайн-магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на търговеца.

Доставчикът полага грижа информацията в онлайн-магазина да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Търговецът не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) потребителят няма достъп до сайта по всяко време.

Търговецът не носи отговорност за неприкосновеността и сигурността на личните данни, предадени чрез сайта, в случай на неоторизиран достъп (целенасочени /планирани или инцидентни/ хакерски атаки) от трети лица; в допълнение - Търговецът не съхранява и респективно - не носи отговорност за данни и информация, получени при плащания, извършени чрез кредитни или дебитни карти – този вид плащания се подчинява на и извършва съгласно изискванията за плащане (включително – за идентификация, автентикация и оторизация) с такъв вид разплащателни инстрименти, поставени от издателя на съответната карта или посредник за извършването на плащанията (какъвто Търговецът не е).

Достъпът на потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за търговеца.

Доставчикът не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на сайта. Всички електронни препратки (линкове) на този сайт са предоставени единствено с цел удобство на потребителя. Търговецът не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.

Доставчикът не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на потребителя. Достъпването до сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет - достъпа до сайта.

Търговецът не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете на сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на доставчика. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители на 01.06.2016г.